Zasiłek rodzinny w 2018 roku

1 listopada 2017 roku rozpoczął się nowy okres zasiłkowy, który potrwa do 31 października 2018 roku. Jakie zmiany w nim zaszły i ile wynoszą nowe stawki? Przedstawimy najważniejsze informacje, które wiedzieć powinien każdy rodzic. Zapraszamy do lektury!

Kto może starać się o zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem wypłacanym na dzieci przez państwo. Ma ono na celu częściowe pokrycie wydatków na ich utrzymanie. Prawo do zasiłku przysługuje:

 • rodzicom lub jednemu z nich, a także opiekunom prawnym dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu, czyli osobie, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
 • osobie uczącej się, która osiągnęła już pełnoletność, ale nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, ze względu na ich śmierć, lub ustalone wyrokiem lub ugodą sądową, prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek ten przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia.

W przypadku kontynuacji nauki w szkole wyższej, legitymowanie się orzeczeniem o umiarkowanym, czy znacznym stopniu niepełnosprawności lub też niepozostawaniu na utrzymaniu rodziców, należy się nie dłużej niż do 24 roku życia.

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego nie przysługuje kiedy:

 • uczące się dziecko pozostaje w związku małżeńskim, lub umieszczone zostało w instytucji, zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom dziecka, zakład karny),
 • pełnoletnie dziecko lub osoba pracująca, uprawniona jest do zasiłku na własne dziecko,
 • osobie samotnie wychowującej dzieci, nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica (chyba, że oboje, lub jedno z nich nie żyje, ojciec jest nieznany, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, zgodnie z orzeczeniem sądu znajduje się ono pod opieką naprzemienną, czy też członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).

Czy można się starać o zasiłek rodzinny pobierając 500+?

Tak, zasiłek rodzinny jest przyznawany niezależnie od pobierania 500 zł na dziecko z tego rządowego programu. Warto jest tu przyjrzeć się kryterium, które trzeba spełnić, chcąc go dostać. Próg dochodowy, uprawniający do uzyskania zasiłku rodzinnego nie uległ zmianie. Więc nadal, aby otrzymać świadczenie, w pełnej wysokości, należy mieć w rodzinie dochody wynoszące 674 zł w przeliczeniu na jedną osobę, w przypadku dziecka niepełnosprawnego to 764 zł.

Natomiast przy świadczeniu Rodzina 500+, progi te wynoszą odpowiednio 800 i 1200 zł. Dotyczą jednak, tylko pierwszego dziecka lub jedynaka, podczas gdy na każde, kolejne dziecko, nie są brane pod uwagę.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje zasada tzw. złotówka, za złotówkę. Co ona oznacza? W momencie przekroczenia maksymalnego dochodu na osobę, świadczenie zostanie nam przyznane, jednak jego kwota będzie pomniejszona o nadwyżkę w dochodzie. Przykładowo, jeżeli wyniesie on 684 zł, na każdą osobę, to zasiłek zostanie pomniejszony o 10 zł. Jednak jeśli kwota zasiłku, łącznie z dodatkami, byłaby mniejsza niż 20 zł, świadczenie to nie zostanie przyznane.

Ile wynosi nowy zasiłek rodzinny w 2018 roku?

Zmianie nie uległa także wysokość samego świadczenia. Od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. wynosi:

 • 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 5 lat,
 • 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma już skończone 5 lat, ale nie osiągnęło jeszcze pełnoletności,
 • 135 zł miesięcznie na dziecko, pomiędzy 18, a 24 rokiem życia

Jakie dodatki można otrzymać do zasiłku rodzinnego?

Rodzinom jak i opiekunom pobierającym zasiłek rodzinny przysługują również różnego rodzaju dodatki do tego świadczenia. Jakie zatem kryteria należy spełnić, aby się o nie ubiegać?

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Jest to tzw. becikowe, przysługuje ono jednorazowo, w kwocie 1000 zł, bez względu na wysokość dochodu. Jeżeli na świat przychodzi więcej niż jedno dziecko (czy też przysposabia się więcej niż jedno dziecko), przysługuje ono na każde z nich.

Jedynym kryterium, które należy spełnić, jest przebywanie pod kontrolą medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Nie dotyczy to oczywiście opiekunów prawnych i faktycznych. Lekarz lub położna wystawić muszą specjalne zaświadczenie, uprawniające nas do jego pobrania.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje on w wysokości 400 zł miesięcznie, matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu i faktycznemu, nie dłużej niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, kiedy opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem, urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, kiedy sprawuje się opiekę nad dzieckiem, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy obydwóch rodziców, lub opiekunów, równocześnie korzysta z urlopu wychowawczego, należy się tylko jeden dodatek.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje on na trzecie i następne dzieci w rodzinie, a wynosi 95 zł, na każde z nich.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Wynosi 193 zł na każde dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności suma ta zwiększa się o 80 zł. Jednak nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek ten przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka,

jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na jego rzecz, od drugiego z rodziców, ponieważ:

 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • drugi z rodziców nie żyje,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego

Wynosi on 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do lat 5 i 110 zł miesięcznie na te, które nie ukończyło jeszcze 24 roku życia. Przeznaczony jest na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją i kształceniem dziecka:

 • do 16 roku życia, gdy legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • między 16, a 24 rokiem życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem jego zamieszkania

Przysługuje on w przypadku gdy dziecko zmuszone jest do dojeżdżania do szkoły (ponadgimnazjalnej, muzycznej), znajdującej się w innej miejscowości, ale w której realizowany jest obowiązek szkolny. Jest to kwota w wysokości 69 zł.

Natomiast dodatek o sumie 113 zł, uzyskamy, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły artystycznej lub ponadgimnazjalnej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Dotyczy to również szkoły podstawowej, czy gimnazjum, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jak widać w przyznawaniu zasiłku rodzinnego nie zaszły żadne zmiany względem roku poprzedniego. Pozostaje nam zatem czekać na nowy okres zasiłkowy.


 1. matka

  ten zasiłek naprawdę niejednokrotnie ratuje mi życie. mam trójke dzieci, nie pracuje bo muszę się nimi zająć, dwoje ma astmę i są non stop chorzy, czasami na jedzenie brak, o jedzeniu już nie wspominając…

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*