Ulga podatkowa na dziecko – jak ją obliczyć?

Ulga podatkowa na dziecko jest jedną z najkorzystniejszych i najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. Aby w pełni z niej korzystać należy jedynie trzymać się kilku podstawowych zasad. Jak ją obliczyć?

Czym jest ulga podatkowa?

Ulga podatkowa, zwana również ulgą na dzieci, to jednocześnie najczęściej występujące odliczenie podatkowe w rozliczeniu PIT, jak i najpopularniejsza metoda wspierania swoich podatników przez państwo. Ulga ta jest dostępna bez względu na ilości dzieci, które posiadamy. Oznacza to, że kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każdego potomka, którego status spełnia ustawowe wymogi.

W rozliczeniach można odliczyć ulgi od kwoty podatku do zapłaty, jak również zwrot w gotówce i na rachunek bankowy, niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie odliczył, np. z powodu niskiego wynagrodzenia. Należy je wtedy wykazać w 2018 r., w odpowiednio wyznaczonych do tego polach, deklaracji PIT – 36 i PIT – 37.

W zeznaniu za 2017 rok, składanym w 2018 roku, podatnik może odliczyć:

 • 92,67 zł miesięcznie, a więc do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi. Przy czym, dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim 56.000 zł,
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?

Ulga podatkowa przysługuje wszystkim sprawującym opiekę rodzicielską, a także opiekunom prawnym dziecka (jednak tylko w przypadku gdy dziecko z nimi zamieszkuje), a także jeśli żyje ono w rodzinie zastępczej. Nie mogą z niej natomiast skorzystać osoby, które pozbawione zostały władzy rodzicielskiej.

Warunki skorzystania z ulgi na dziecko

Korzystanie z ulgi na dziecko, wiąże się przede wszystkim z jego wiekiem. W momencie gdy otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie obowiązują żadne kryteria wiekowe. Sytuacja zmienia się natomiast w przypadku dzieci uczących się lub studiujących. Wtedy ograniczeniem jest wiek wynoszący 25 lat i dochód w wysokości nie przekraczającej 3089 zł, w czasie roku fiskalnego.

Prawo do odliczenia przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe. Jeżeli natomiast w tym czasie zmieniło się prawo do władzy rodzicielskiej lub opieki i przechodzi ono na inną osobę, można ustalić limit dzienny ulgi (dzieląc limit miesięczny przez 30 dni). Jeśli w trakcie sprawowania praw nad dzieckiem, zmianie ulegnie osoba, która te prawa posiada, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 ulgi miesięcznej za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem. Dotyczy to obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

Odliczenia tego nie stosuje się, jeżeli do dziecka mają zastosowanie przepisy przewidujące. Należą do nich: opodatkowanie liniowym podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (nie jest przeszkodą do korzystania z ulgi osiąganie opodatkowanych ryczałtem przychodów z najmu prywatnego), a także opodatkowanie podatkiem tonażowym.

Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi podatkowej

Ulgę podatkową rozlicza się w rocznym zeznaniu. Podajemy wtedy liczbę dzieci i ich PESEL. Natomiast w przypadku braku tych numerów, imiona, nazwiska, oraz daty urodzenia. Organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej mogą również żądać od podatnika przedstawienie zaświadczeń, oświadczeń oraz inne dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia (uznać należy zasadę, że może to być każdy dowód, który przyczyni się do ustalenia stanu faktycznego). W szczególności może to być:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego już dziecka do szkoły.

Świadczenie 500 plus, a ulga podatkowa na dziecko

Rodzina 500 Plus jest jednym z najdroższych programów obecnego rządu. Dzięki niemu każda rodzina może liczyć na nieopodatkowane 500 zł miesięcznie, na drugie i kolejne dziecko. W przypadku gdy staramy się o nie na pierwszego potomka, musimy spełnić określone kryterium dochodowe (800 zł netto na osobę, przy dziecku niepełnosprawnym natomiast 1200 zł).

500 Plus zwolnione jest z podatku PIT. Podobnie zresztą jak świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, świadczenie opiekuńcze i zapomogi wypłacane przez gminy). Jak również jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego i innych dodatków (pielęgnacyjnych i rodzinnych), świadczenia pieniężnego, otrzymanego w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłku dla opiekunów i zasiłku porodowego.

Rozliczając się, należy zebrać wszystkie kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu, które nie są z tego podatku zwolnione. Są to kwoty na PIT – 11 i  PIT – 8C oraz kwoty innych przychodów, które podatnik powinien rozliczyć samodzielnie. Świadczenia rodzinne, w tym i 500 plus, nie zalicza się do tej grupy. Nie należy więc tej kwoty w ogóle wprowadzać do rocznego PIT, jak i brać go pod uwagę przy wypełnianiu załącznika związanego z ulgami podatkowymi PIT/O.

Zasiłki rodzinne, w tym 500 plus, nie ograniczają prawa do ulgi podatkowej na wychowywanie dzieci. Możliwe jest zatem odliczenie od podatku 1112,04 zł do 2700 zł na każde z nich. Czyli, beneficjent może na dziecko (na które kwota ta została przyznana), otrzymać dodatkową ulgę podatkową.

Jeżeli natomiast rodzice lub opiekunowie prawni, u których podatek wyliczony od ich wynagrodzeń jest zbyt niski, by odliczyć całą ulgę podatkową na dzieci, to mają oni możliwość złożyć wniosek o zwrot tej niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Kwota takiego zwrotu nie może jednak przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu w zeznaniu PIT rodziców.

Zatem, w corocznym rozliczeniu podatkowym możliwe jest odliczenie ulgi podatkowej jak i zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli zbyt niskie zarobki, nie pozwoliły podatnikowi na skorzystanie z tego odliczenia.


 1. Sylwia

  ehh my jestesmy taka para co to nam ulga dochodowa podwyzsza prog do momentu ze nie lapiemy sie juz na 500 jakis koszmar

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*