Terminy płatności

Program Rodzina 500+ gwarantuje wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł, co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie, wypłacana jest aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Pieniądze zostają przyznane bez względu na wysokość dochodów czy stan cywilny rodziców.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają także wsparcie na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają kryteria dochodowe. Program Rodzina 500 Plus wszedł w życie w 1 kwietnia 2016 roku. W związku z tym, że był to początek wypłacania świadczeń na złożenie wniosków i niezbędnych dokumentów mieliśmy aż trzy miesiące. Jakie są terminy składania wniosków? Kiedy otrzymamy pieniądze?

Terminy składania wniosków o świadczenie 500+ w okresie rozliczeniowym 2017/2018 r.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 roku (od początku programu). Ważne jest to, że do programu możemy dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenia będą wypłacane od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. W praktyce oznacza to, że w przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 roku obowiązuję następująca zasada: w przypadku kompletnego druku złożonego do 10. dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do jego końca. Wniosek złożony po 10. dniu miesiąca będzie oznaczał, że decyzja i wypłata będzie najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca – ale z wyrównaniem za cały ten miesiąc, w którym złożyliśmy wniosek.

30 września 2017 roku kończy się pierwszy okres rozliczeniowy programu. Kiedy złożyć wniosek w 2017 roku? By pobierać dalej lub uzyskać świadczenie od października 2017 r. trzeba złożyć nowy wniosek. Najlepiej już w sierpniu. Osoby, które wnioski złożą we wrześniu lub październiku muszą się liczyć z wypłatą w listopadzie ( z wyrównaniem za październik).

Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Dokumenty do wniosku 500+

Założenia programu pozostają bez zmian. Świadczenie nadal będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Tylko w przypadku ubiegania się na pierwsze lub jedyne dziecko należy podać dochód rodziny. W tym przypadku do wniosku trzeba dołączyć:

  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Ustawodawca podkreśla, że gdy organy właściwe do weryfikacji wniosków będą miały wątpliwości co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad.

Pamiętajmy: W przypadku jakichkolwiek zmian (dochodów, liczby członków rodziny) osoby uprawnione do otrzymywania zasiłku będą miały obowiązek powiadomić o tym właściwy organ w terminie do 14 dni.