Kryteria dochodowe

Aby otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Ubiegając się o świadczenie należy dołączyć do wniosku zaświadczenia o dochodzie rodziny.

Kogo uwzględnić przy liczeniu dochodu do 500 Plus?

Chcąc policzyć dochód na osobę w rodzinie musimy wiedzieć kogo należy uwzględnić przy wypełnianiu wniosku. Zgodnie z ustawą liczymy:

 • siebie i swojego małżonka — jeśli jesteśmy w związku małżeńskim,
 • siebie i drugiego rodzica, z którym wychowujesz co najmniej jedno wspólne dziecko — jeśli jesteś w związku nieformalnym,
 • tylko siebie — jeśli samotnie wychowujemy dziecko,
 • dzieci, które są na utrzymaniu tych osób i z nimi mieszkają oraz:
 • nie ukończyły 25 lat,
 • ukończyły 25 lat i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności — jeśli przysługuje na nie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Rodzice którzy są po rozwodzie lub separacji, jednocześnie naprzemiennie opiekujący się dzieckiem, zgodnie z prawem mogą wliczyć dziecko w skład rodziny – oboje.

Przy liczeniu dochodu NIE uwzględniamy dziecka:

 • którym opiekuje się opiekun prawny,
 • które wzięło ślub,
 • które ma własne dziecko,
 • które jest w: rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, które jest w instytucji, która zapewnia bezpłatne, pełne utrzymanie (młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, domu pomocy społecznej, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej albo w innej szkole, która bezpłatnie zapewnia pełne utrzymanie).

Jak policzyć dochód do wniosku Rodzina 500+?

Jak policzyć, czy należy nam się 500 zł także na pierwsze (albo jedyne) dziecko? Podstawą jest tu kryterium dochodowe – 800 zł netto lub 1200 zł przy dziecku niepełnosprawnym. Aby otrzymać 500 zł na dziecko, musisz złożyć wniosek w urzędzie gminy lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do wniosku na pierwsze dziecko musisz dołączyć dokumenty pozwalające określić nasz dochód. Przychód wykazany jest w zeznaniu podatkowym PIT— na przykład przychód z pracy zarobkowej, emerytury albo renty. Odejmij od niego koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Potrzebne dane znajdziesz swoim rocznym zeznaniu podatkowym, czyli w: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-CFC, deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności, która jest opodatkowana za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej. Odejmij od niego podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, inne dochody, które są zwolnione z podatku (np.: alimenty na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia doktoranckie i habilitacyjne, stypendia sportowe i socjalne dla uczniów i studentów, dochody z gospodarstwa rolnego,świadczenie rodzicielskie).

Dochód jest wyliczany tak jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Dochód na członka rodziny liczymy, sumując wszystkie dochody jej członków i dzieląc na liczbę osób pozostających w składzie rodziny.

„Dochód utracony” – co to jest?

Co ciekawe, jeżeli w ciągu ostatnich dwóch lat sytuacja finansowa się pogorszyła, to utraconego dochodu można nie uwzględnić. W ustawie wymienione są następujące powody brane pod uwagę przy informację o pogorszeniu się sytuacji finansowej:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej, lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do
 • świadczeń alimentacyjnych,
 • utrata świadczenia rodzicielskiego,
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utrata stypendium doktoranckiego.

Jeśli nastąpiła któraś z powyższych okoliczności to oprócz PIT za poprzedni rok potrzebne będzie zaświadczenie z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca (np. jeśli podjąłeś nową pracę w 2015, a tą w 2014 utraciłeś) oraz informacja o twojej sytuacji bieżącej.