Wysokość świadczeń

Od 2016 roku rodziny w Polsce mogą skorzystać z nowej formy wsparcia – z programu Rodzina 500 Plus – w ramach którego mogą otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie i 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, pomoc wypłacana także na pierwsze dziecko.

Kryterium dochodowe programu 500+ Plus

Wysokość świadczenia została ustalona na kwotę 500 zł miesięcznie na dziecko, na drugie i kolejne przysługuje niezależnie od dochodu. Z kolei wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie 1200 zł na osobę w rodzinie przy dziecku niepełnosprawnym.

Starając się o świadczenie na pierwsze dziecko należy złożyć dokumenty potwierdzające wysokość naszych zarobków. Do dochodu zaliczamy:

  • dochód z PIT za poprzedni rok;
  • alimenty, renty i inne świadczenia;
  • ulga prorodzinna.

Do dochodu nie zaliczamy:

  • świadczenia pielęgnacyjnego;
  • zasiłku pielęgnacyjnego (lub z ZUS-u dodatku pielęgnacyjnego);
  • świadczenia rodzinnego.

W ustawie o 500 Plus pojawia się również pojęcie „dochód utracony”. Utracony dochód oznacza pogorszenie się sytuacji materialnej. Tak dzieje się np. gdy członek rodziny utracił dochód w wyniku rozwiązania umowy o pracę. Ale już obniżenie wynagrodzenia nie jest utratą dochodu i nie wpływa na pogorszenie sytuacji finansowej rodziny. Więcej o tym piszemy tutaj: Kryteria dochodowe w programie 500 Plus.

Rodzina 500+ a formy wypłacania świadczenia

Zasiłek wychowawczy w wysokości 500 zł na dziecko przysługuję rodzicom lub opiekunom prawnym do ukończenia przez dzieci 18 lat. Co do zasady rząd nie planuje kontrolować na co pieniądze te są wydawane, jednak przewidziano mechanizm zapobiegający marnotrawieniu świadczenia.

Analogicznie jak w przypadku świadczeń rodzinnych, w razie sygnałów o wydawaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Jeżeli urzędnicy pomocy społecznej uznają, że jest taka konieczność będzie można:

  • wstrzymać wypłatę świadczenia w całości,
  • wstrzymać wypłatę świadczenia w części,
  • przekazywać świadczenie w formie rzeczowej,
  • przekazywać w świadczenie w formie opłacania usług (np. opłaceniu rachunków za prąd).

To co jest ważne, to fakt, że świadczenie „Rodzina 500+” nie jest wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do pomocy z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności zasiłków z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. Dodatkowo pieniądze z rządowego programu nie są opodatkowane w związku z tym, nie musimy ich wpisywać w rocznym rozliczeniu z urzędem skarbowym.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń Rodzina 500 Plus

Zdarzają się sytuacje, w których osoby niemające prawa do świadczenia mimo to je pobierają. Osoby nienależnie pobierające 500+ zobowiązane są do zwrotu wszystkich otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustawowymi. Do nienależnie wypłaconych kwot zasiłku stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.