Wniosek 500+

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Termin składania wniosków do programu Rodzina 500+ na okres rozliczeniowy 2017/2018 już zakończony. Wnioski mogliśmy składać od 1 sierpnia do 30 września 2017 r. Jeżeli zrobiliśmy to do końca sierpnia, nie mieliśmy w przelewach żadnych przerw. Natomiast gdy złożyliśmy go już we wrześniu (do 30.09.2017 r.) to Gmina na rozpatrzenie go będzie miała czas do końca listopada tego roku. W takim wypadku może się zdarzyć, że pieniądze otrzymamy wtedy razem z świadczeniami za listopad 2017 r.

Wzory wniosków o Rodzina 500 Plus na 2018 do pobrania

Jednak na szczęście w przyszłym roku sytuacja ta ulegnie zmianie, gdyż Państwo dąży do ułatwienia całej procedury. Wnioski przez internet będziemy mogli składać już od 1 lipca 2018 r., natomiast od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W jaki sposób składamy wniosek?

Wniosek możemy złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym. Możemy to również zrobić bez wychodzenia z domu, przez Internet. Istnieje na to kilka sposobów. Pierwszy to bankowość elektroniczna, oczywiście jeśli nasz bank ma usługę przyjmowania wniosków o 500 +. Drugą opcją jest zrobienie tego za pomocą elektronicznej Platformy Usługi Administracji Publicznej (e PUAP) lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Wniosek możemy również złożyć za pomocą portalu Emp@tia.

Jakie dane wpisujemy w formularzu Rodzina 500+?

 • Dane osoby ubiegającej się.

W pierwszej części wpisujemy dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a zatem np. matki lub ojca dzieci, na które będziemy pobierać pieniądze. Co istotne, jeśli wniosek będzie składany drogą elektroniczną musimy zwrócić uwagę na wpisanie naszego maila.

 • Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

W tym punkcie należy podać imię i nazwisko, płeć, numer PESEL (bądź numer dowodu osobistego), datę urodzenia oraz stan cywilny dziecka. Podkreślamy, czy ubiegamy się o wypłatę świadczenia już na pierwsze dziecko, czy też nie. Rodziny w których dochód nie przekracza 800 zł netto (a w przypadku dzieci niepełnosprawnych 1200 zł netto) muszą udowodnić, że mają prawo do ubiegania się o wypłatę świadczenia już przy pierwszym dziecku. Aby to zrobić, każdy z członków rodziny musi wypełnić specjalne oświadczenia o dochodzie.

 • Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne dzieci/dziecko w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko.

To jest miejsce na uzupełnienie danych kolejnych dzieci w rodzinie. Co ważne lista ta nie obejmuję tzw. pierwszego dziecka (punkt poprzedni). Nie wpisujemy tu też dzieci, które są już pełnoletnie.

 • Dane członków rodziny

W tym miejscu wpisujemy imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny, która ubiega się o świadczenie. W tym także dane dzieci, które umieściliśmy w poprzednich punktach. Ponadto, dołączamy informacje o stopniu pokrewieństwa, numer PESEL. Gdy ubiegamy się o 500 zł na pierwsze dziecko, należy zaznaczyć, w którym urzędzie skarbowym dokonujemy rozliczenia.

 • Oświadczenie o niepełnosprawności

Ten punkt wypełniamy w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności naszego dziecka.

 • Organ, do którego opłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dane te wypełniamy wtedy, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko.

 • inne dane

Kolejny punkt wymagany wówczas, gdy chcemy otrzymać 500+ na pierwsze dziecko. Znajdą się tam np. informacje o łącznej kwocie alimentów świadczonych na rzecz innych osób spoza rodziny oraz źródeł uzyskania dochodów oraz ich ewentualnej stracie.

Są to także m.in. dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów czy orzeczenia rozwodu, w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenie na pobyt i prace w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia, orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

 • Numer konta bankowego

Pod koniec wniosku jest miejsce na wpisanie numeru konta bankowego, na które mają być przelewane co miesiąc pieniądze z 500+. Tam również zaznaczamy czy dołączamy do wniosku inne dokumenty (dotyczy to osób, które muszą udokumentować swoje dochody).

 • Podpis

Jest absolutnie koniecznym elementem. Składając go, zaświadczamy, że zapoznaliśmy się z pouczeniami oraz jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za wpisanie nieprawdziwych danych. Pamiętajmy, że bez naszego podpisu wniosek będzie nieważny.

Najczęstsze błędy przy wypełnianiu wniosku o świadczenia Rodzina 500+

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało komunikat dotyczący najczęściej występujących błędów we wnioskach. Wśród najczęściej pojawiających się błędów znajdziemy:

 • niewskazanie pierwszego dziecka
 • wskazanie dziecka, które ukończyło 18 lat jako pierwsze dziecko
 • niepodanie danych małżonka/drugiej osoby wychowującej dziecko
 • brak numeru PESEL członka rodziny
 • niezgodność miejsca zamieszkania z miejscem złożenia wniosku
 • oddanie niekompletnych danych teleadresowych wnioskodawcy.