Jak starać się o becikowe: wniosek, terminy, formalności

Jesteś już szczęśliwym rodzicem czy dopiero nim zostaniesz? Koniecznie pamiętaj o tym, że możesz liczyć na pomoc finansową od państwa. Jest nią jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł. Tylko u nas dowiesz się wszystkich szczegółów na ten temat. Jak starać się o becikowe: wniosek, terminy, formalności.

Czym jest becikowe i kto może się o nie starać?

Becikowe jest potoczną nazwą jednorazowego świadczenia rodzinnego, które przysługuje z tytułu urodzenia żywego dziecka. Ten rodzaj zapomogi wypłacany jest w Polsce już od 2006 roku. O jego przyznanie może starać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny dziecka, czy też opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba faktycznie opiekująca się, jeśli wystąpiła do sądu rodzinnego, z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Kwota tego świadczenia od samego początku pozostaje niezmienna i wynosi 1000 zł, na nowo narodzone dziecko. W przypadku gdy na świat, podczas tego samego porodu, przyszedł więcej niż jeden maluch, becikowe przysługuje na każdego z nich.Tak więc rodzice bliźniaków otrzymają 2000 zł, a trojaczków już 3000 zł. Warto tu też zaznaczyć, że becikowe zwolnione jest z podatku, a za złożenie wniosku nie jest pobierana żadna opłata.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby starać się o becikowe?

Aby otrzymać becikowe należy spełnić następujące warunki:

 • najważniejszym z nich jest dochód rodzinny nie przekraczający 1922 zł netto w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie,
 • pozostawanie pod opieką medyczną przez ciężarną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Oczywiście ten warunek nie
 • dotyczy osób, które są prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka lub też przysposobiły dziecko,
 • osoba starająca się o becikowe jest obywatelem naszego kraju i mieszka w Polsce,
 • jest cudzoziemcem mieszkającym w Polsce, spełniającym jedno z poniższych kryteriów:
 • jest obywatelem innego państwa Unii Europejskiej,
 • jest obywatelem państwa spoza UE, ale państwo, z którego pochodzi, podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym, w którym przewidziano prawo do becikowego w Polsce,
 • ma zezwolenie na pobyt stały,
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy, w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
 • ma zezwolenie na pobyt czasowy, gdyż inne państwo UE, udzieliło mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także zamierza w Polsce: podjąć lub kontynuować studia, szkolenie zawodowe, pracować, czy prowadzić działalność gospodarczą,
 • posiada status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Nie dotyczy to natomiast osób, które są obywatelami państw spoza UE, ale mają zezwolenie na pracę w UE, na okres do 6 miesięcy, lub są przyjęci w celu podjęcia studiów, czy też mają prawo do pracy na podstawie wizy.

Komu nie przysługuje jednorazowa zapomoga po narodzinach dziecka?

Natomiast na otrzymanie becikowego nie mogą liczyć:

 • matki, które nie złożyły wniosku o jego przyznanie w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, lub też od dnia objęcia dziecka ochroną prawną bądź jego przysposobienia (w przypadku przysposobienia należy złożyć wniosek nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia),
 • matki, które nie pozostawały pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży aż do porodu, przy tym konieczne jest również co najmniej trzykrotne wykonanie obowiązkowych badań,
 • członkowie rodziny, którym przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • osoba samotnie wychowująca dziecko, której nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  – ojciec dziecka jest nieznany,
  – rodzice lub też jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  – powództwo o ustalenie świadczenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  – sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a przy tym nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  – zgodnie z orzeczeniem sądu, dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Jak złożyć wniosek o becikowe?

Wszyscy, którzy chcą starać się o becikowe, muszą pamiętać o tym, że mają na to określony czas. Wniosek należy bowiem złożyć, w terminie 12 miesięcy, od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy dotyczy to dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub też dziecka adoptowanego, w terminie 12 miesięcy, od dnia objęcia dziecka opieką, czy przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Wniosek o przyznanie świadczenia, składa się we właściwych dla danego terenu placówkach, np. urzędach gminy, urzędach dzielnic, czy też Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej. Natomiast decyzja administracyjna o przyznaniu becikowego, musi być wydana do 30 dni, od momentu przedstawienia niezbędnych dokumentów. Rodzice otrzymają świadczenie w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożyli wniosek, jeśli zrobili to do 10 dnia danego miesiąca. Jeżeli nastąpiło to już po 10 dniu miesiąca, becikowe otrzymają do końca następnego miesiąca.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Wiemy już gdzie możemy złożyć wniosek, teraz konieczne będzie przygotowanie odpowiednich dokumentów, które będziemy musieli do niego dołączyć. Niezbędne będą:

 • kserokopia dowodu osobistego rodzica wnioskującego o becikowe oraz jego małżonki/małżonka,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. W przypadku gdy ojciec jest nieznany, odpis zupełny aktu urodzenia,
 • zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza lub położną), potwierdzające objęcie matki opieką medyczną, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Nie muszą natomiast tego robić opiekunowie prawni, faktyczni lub osoby, które przysposobiły dziecko,
 • oświadczenie, że nie zostało jeszcze pobrane becikowe na dane dziecko,
 • dokumenty z urzędu skarbowego potwierdzające wysokość dochodów rodziny za ubiegły rok (potrzebne dokumenty mogą się różnić, w zależności od urzędu),
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • oświadczenie członków rodziny, rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • zaświadczenie lub oświadczenie właściwego organu gminy, członka rodziny lub nakaz płatniczy, o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
 • w przypadku toczącego się postępowania egzekucyjnego, potrzebne będzie zaświadczenie, o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub też odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
 • dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną/faktyczną (w przypadku opiekuna prawnego lub faktycznego).

Czy mieszkając za granicą można ubiegać się o becikowe?

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku, becikowe przysługuje obywatelom Polski, którzy mieszkają na terenie naszego kraju przez okres przyjmowania becikowego. Jednak jest to zapomoga jednorazowa, dlatego też trudno urzędnikom udowodniać, że dana osoba nie mieszka akurat w danym momencie w Polsce.

Więcej informacji, na temat wymaganych do uzyskania becikowego dokumentów, można uzyskać w jednostce, zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w gminie, w której zainteresowany obecnie mieszka.


 1. Aniela

  Chciałam złożyć wniosek po narodzinach córki, zawsze było bez ograniczenia dochodu ponoć dla wszystkich, a tu nagle trzeba z dochodu się rozliczać? Serio? To ma być wsparcie dla polskich rodzin? Bo ktoś ma 1 złotych więcej niż limit? Pieniędze z becikowego i tak są śmiesznie niskie, a tu jeszcze dają patoli bez pracy.

  Odpowiedz

 2. Emila

  No tak bo po co dać każdemu. Napędzajmy patologie bo jeśli ktoś uczciwe pracuje i chciał się dorobić i później zdecydować na dziecko to już się nie należy. Żenada.

  Odpowiedz

 3. Szoszana

  czy ktoś miał problem z uznaniem opieki lekarskiej za granicą? peirwszy raz u gina byłam w 9tc, ale w niemczech, bo tam wtedy pracowałam. przed porodem wróciłam do polski. nie chcą mi uznać opieki za granicą i wypłacić becikowego. absurd

  Odpowiedz

 4. Ela

  To jest żenujące , uczciwie pracuje , płace podatki , na 500 + nie mam szans bo dochód przekracza limit a w drodze „tylko” jedno dziecko. Teraz się okazuje że becikowego też nie otrzymam bo dochód przekracza limit;/ Po mino tego ze nie mieszczę się w limicie to nie narzekam na przepych , wręcz przeciwnie , ledwo wiąże koniec z końcem. Nic mi się nie należy a ceny przez te chore programy rządowe idą w zatrważającym tempie w górę i moja wypłata z roku na rok się kurczy. Niech ten absurd się skończy wreszcie

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

Możesz używać znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*